#

Program Szkoły IP

Program Szkoły Praw Własności Intelektualnej 2024/2025 r.

PrzedmiotOpis
Wprowadzenie do zasad i źródeł praw własności intelektualnej 

Dr Arkadiusz Michalak
radca prawny/rzecznik patentowy

Dr Arkadiusz Michalak Kancelaria Prawa Gospodarczego i Własności Intelektualnej

Pojęcie praw własności intelektualnej, źródła prawa, w tym prawo UE i umowy międzynarodowe np. konwencja paryska, porozumienie TRIPS, podstawowe zasady IP, w tym zasady stosowania umów międzynarodowych (zasada asymilacji, zasada najwyższego uprzywilejowania etc.), trzecia generacja praw IP, dane osobowe, e-privacy, prawa IP w środowisku cyfrowym, sztuczna inteligencja a IP nowe trendy i problemy, znaczenie IP w biznesie, zasady badania praw IP w ramach due dillgence spółek, podstawowe źródła informacji o IP, w tym bazy Urzędów Patentowych i organizacji międzynarodowych np. WIPO i EUIPO i zasady ich obsługi; stowarzyszenia zrzeszające prawników IP w Polsce i zagranicą i ich rola dla rozwoju praktyki z zakresu IP.
PRAWO AUTORSKIE
Ogólne zasady prawa autorskiego

Dr Konrad Gliściński

Jagiellońskie Centrum Innowacji

 

Wprowadzenie do podstawowych źródeł prawa autorskiego: prawo polskie, europejskie, umowy międzynarodowe, podstawowe zasady prawa autorskiego np. zasada twórczości, pojęcie pola eksploatacji, dozwolony użytek etc. Redakcja umów prawnoautorskich, w tym z agencjami reklamowymi, umowy wydawnicze, analiza klauzul i postanowień spotykanych w umowach prawnoautorskich.
Prawo autorskie w Internecie

Dr Konrad Gliściński

Jagiellońskie Centrum Innowacji

Regulacje dot. prawa autorskiego w Internecie, inicjatywy UE w zakresie regulacji prawa autorskiego w Internecie, dyrektywa w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym-aktualny stan prac; problem źródła pochodzenia utworu, wymiana plików w ramach programów peer-to-peer, linkowanie, blokowanie dostępu do utworów przez platformy internetowe; ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną; monitorowanie treści, wyszukiwarki internetowe i agregatory treści a prawo autorskie.
Zwalczanie naruszeń praw autorskich

Maciej Kubiak
adwokat, wspólnik

SKP Ślusarek, Kubiak & Pieczyk

Naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych, proceduralne aspekty ochrony praw autorskich, rodzaje roszczeń, dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym, roszczenia informacyjne, rodzaje przestępstw związanych z naruszaniem praw autorskich, karne metody zwalczania naruszeń, osoby odpowiadające karnie, stowarzyszenia chroniące prawa autorskie w Polsce i współpraca z nimi, zajęcia celne.
Transfer IP i umowy licencyjne + warsztaty z pisania umów IP

Dr Arkadiusz Michalak
radca prawny/rzecznik patentowy

Dr Arkadiusz Michalak Kancelaria Prawa Gospodarczego i Własności Intelektualnej

Przeniesienie praw własności intelektualnej; licencje; przejście praw do utworów pracowniczych; wynalazki pracownicze i wynalazki na zamówienie, typy licencji; przejście praw własności przemysłowej a wpisy do rejestru; klauzule umowne; pola eksploatacji; przejście praw a umowa o dzieło; wynagrodzenie za przejście praw lub udzielenie licencji, warsztaty z pisania umów.
Umowy wdrożeniowe na systemy IT

Anna Kobylańska
adwokat

Kobylańska Lewoszewski Mednis

Rodzaje umów i uprawnień do korzystania z systemów IT, praktyczne zagadnienia istotnych elementów umów wdrożeniowych, umowy wdrożeniowe a umowy licencyjne i o usługi serwisowe, zasady negocjowania umów.
Prawo autorskie a media społecznościowe

Dr Aleksandra Sewerynik
radca prawny

Hasik, Rheims i Partnerzy

Prawa do treści umieszczanych na portalach społecznościowych, zasady umieszczania treści na portalach społecznościowych np. zdjęć na fanpage, wykorzystywanie utworów dostępnych w portalach społecznościowych, dozwolony użytek prywatny, czy post na FB podlega ochronie prawnoautorskiej, regulaminy portali społecznościowych, prawo cytatu. Ochrona wizerunku i prywatności w portalach społecznościowych.
Umowy z zakresu IP  a proces cywilny

Mateusz Tuński
Adwokat

Sak, Tatara, Tuński i Partnerzy 

Dochodzenie roszczeń umownych w procesie cywilnym, specyfika dochodzenia roszczeń w zakresie umów IP, postępowanie dowodowe, strategie procesowe, właściwość sądów.
Dochodzenie roszczeń w prawie własności
intelektualnej

Dr Arkadiusz Michalak
radca prawny/rzecznik patentowy

Dr Arkadiusz Michalak Kancelaria Prawa Gospodarczego i Własności Intelektualnej

 

Rodzaje roszczeń w obszarze IP i ich specyfika, poszczególne roszczenia i ich dochodzenie w świetle doktryny, orzecznictwa polskiego i europejskiego, procesowe zagadnienia dochodzenia roszczeń, formułowanie żądania pozwu, przedawnienie roszczeń, opinia biegłego i jej rola w dochodzeniu roszczeń, środki dowodowe.
PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
Prawo patentowe  + warsztaty z obsługi baz IP

Dr Arkadiusz Michalak
radca prawny/rzecznik patentowy

Dr Arkadiusz Michalak Kancelaria Prawa Gospodarczego i Własności Intelektualnej

Źródła prawa patentowego i perspektywy jego rozwoju, pojęcie, rodzaje wynalazków i patentów; podstawowe zasady ochrony; wyłączenia z ochrony; patent europejski, procedura PCT, postępowanie przed Urzędem Patentowym, zakres prawa z patentu; zastrzeżenia patentowe, opis patentowy i jego znaczenie dla ochrony praw z patentu; pośrednia ochrona patentowa, konwersja; dochodzenie roszczeń; ochrona karnoprawna, wynalazki w dziedzinie software, patent jednolity.
Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne + warsztaty ze zgłoszenia znaków towarowych

Monika Witkowska
rzecznik patentowy, adwokat

Kulikowski & Kulikowska

Pojęcie i rodzaje znaków towarowych, znaki wspólne, wspólne prawo ochronne, znaki gwarancyjne, formy wyrażenia znaków towarowych, znaki słowne, graficzne, mieszane, znaki słabe, mocne, renomowane, znaki powszechnie znane, wspólnotowy znak towarowy i zasady jego ochrony, postępowanie przed UPRP i EUIPO w celu uzyskania prawa, ochrona cywilnoprawna i karna, zasady oceny podobieństwa towarów i usług w świetle orzecznictwa ETS i UPRP, przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej znaku towarowego, rejestracja międzynarodowa w WIPO: podstawowe zasady; oznaczenia geograficzne w prawie polskim i europejskim; procedura i zasady ochronne; szczególne rodzaje oznaczeń dla wyrobów spirytusowych.
Ochrona znaków towarowych w Internecie

Anna Kobylańska
adwokat

Kobylańska Lewoszewski Mednis

Formy naruszeń praw do znaków towarowych, przykłady naruszeń, kwalifikacja naruszeń i sposoby ochrony przed naruszeniami, omówienie orzeczeń zagranicznych sądów w tym zakresie, praktyka polskich sądów, arbitraż, ocena praktyki ochrony praw do znaków towarowych w Internecie.

 

 

Spory patentowe

Piotr Dynowski
partner, radca prawny

Bird & Bird

Specyfika sporów patentowych- naruszenie patentu-zagadnienia jurysdykcji w sprawach patentowych-strategie sporów patentowych-teoria ekwiwalentów-rola i znaczenie biegłego w sprawach patentowych- dowody naruszenia patentu.
Ochrona wzorów przemysłowych

Dr Arkadiusz Michalak
radca prawny/rzecznik patentowy

Dr Arkadiusz Michalak Kancelaria Prawa Gospodarczego i Własności Intelektualnej

Zwalczanie podróbek: karne aspekty ochrony własności
intelektualnej

dr Natalia Daśko

adwokat, Katedra Prawa Karnego WPiA UMK

Modele ochrony wzornictwa przemysłowego -przedmiot ochrony -kumulacja ochrony – ochrona prawnoautorska-ochrona zarejestrowanych i niezarejestrowanych wzorów przemysłowych – postępowanie w przedmiocie zgłoszenia wzoru przemysłowego – zakres ochrony – zorientowany użytkownik – ochrona wzornictwa przemysłowego w procesie cywilnym.

 

Rola prawa karnego w zwalczaniu naruszeń IP, statystyki, Wólka Kosowska- case study, problemy związane z karną ochroną znaków towarowych, pojęcia znaku towarowego podrobionego, strona podmiotowa czynu zabronionego, sankcje karne, orzecznictwo.

NIEUCZICIWA KONKURENCJA
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Daniel Hasik
radca prawny

Hasik, Rheims i Partnerzy

Miejsce UZNK w systemie prawa, rodzaje czynów nieuczciwej konkurencji i ich zwalczanie, dochodzenie roszczeń, ochrona oznaczeń odróżniających, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nieuczciwa lub zakazana, reklama, reklama produktów sensytywnych, ochrona karnoprawna, zagadnienia proceduralne, w tym zabezpieczenie roszczeń, analiza orzecznictwa sądowego w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji.
Nieuczciwe praktyki rynkowe

Dr Arkadiusz Michalak
radca prawny/rzecznik patentowy

Dr Arkadiusz Michalak Kancelaria Prawa Gospodarczego i Własności Intelektualnej

Pojęcie i rodzaje nieuczciwych praktyk rynkowych, praktyki wprowadzające w błąd przez działanie i zaniechanie, agresywne praktyki rynkowe, czarna lista, relacje do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i prawa antymonopolowego, dochodzenie roszczeń, rozkład ciężaru dowodu, organy odpowiedzialne za egzekwowanie ustawy.
Prawo reklamy

Maciej Kubiak
adwokat, wspólnik

SKP Ślusarek, Kubiak & Pieczyk

 

Pojęcie reklamy, źródła prawa w zakresie reklamy, rola prawnika w branży reklamowej, umowy w działalności reklamowej, wykorzystywanie własności intelektualnej w reklamie, wykorzystanie wizerunku w reklamie, reklama porównawcza, czyny nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy, reklama prasowa, internetowa, radiowa i telewizyjna.
POSTĘPOWANIA SĄDOWE
Proces cywilny a ochrona praw własności intelektualnej

Adrianna Pilecka
adwokat

Kulikowski & Kulikowska

Źródła procesu cywilnego, w tym uregulowania zawarte w prawie własności przemysłowej, prawie autorskim i ustawie o ochronie baz danych, instrumenty procesowe ochrony IP, właściwość sądu, konstrukcja pozwu, koszty i opłaty sądowe, zabezpieczenie roszczeń, roszczenia informacyjne, ustalenie rozmiaru szkody – zagadnienia praktyczne, symulacja rozprawy przed sądem, przygotowanie pozwu z zakresu IP przez uczestników.
Strategie prowadzenia sporów sądowych

Anna Kruszewska
partner, radca prawny

Hasik, Rheims i Partnerzy

Moduł obejmujący praktyczne aspekty prowadzenia sporów z zakresu IP. Zajęcia obejmują zagadnienia związane z zarządzaniem procesem sporu: przeprowadzenie analizy przedprocesowej i ustalenie strategii postępowania, prowadzenie działań przedprocesowych, przygotowanie pozwu/odpowiedzi na pozew, meandry składania wniosku o zabezpieczenie powództwa, zasadność wnoszenia środków zaskarżenia, kluczowe elementy środków zaskarżenia, wybrane aspekty egzekucji orzeczeń (w tym czynności niezastępowalnych). W toku zajęć omówione zostaną również podstawowe aspekty praktyczne związane z prowadzeniem sporu sądowego, w tym czynniki takie jak kwestie wizerunkowe, organizacyjne i finansowe związane z uczestnictwem w procesie cywilnym.
DOBRA OSOBISTE
Dobra osobiste i ich ochrona

Anna Kruszewska
radca prawny

Hasik Rheims i Partnerzy

Dobra osobiste i ich ochrona – pojęcie i charakter dóbr osobistych (prywatność, wizerunek, cześć, renoma); dobra osobiste osób prawnych; sposoby naruszeń dóbr osobistych; osoby odpowiedzialne za naruszenie; środki ochrony prawnej – katalog roszczeń; pozew o ochronę dóbr osobistych; zabezpieczenie roszczeń; komercjalizacja dóbr osobistych (right to publicity); obrót prawami do wizerunku, głosu lub nazwiska.
DANE OSOBOWE
Wdrożenie RODO w przedsiębiorstwie

Agnieszka Mencel
adwokat

Associate General Counsel at McKinsey & Company, Digital and Analytics

Audyt – zasady i metodologia przeprowadzania, identyfikacja etapów i procesów przetwarzania danych osobowych; badanie systemów służących do przetwarzania danych osobowych; raport audytu, rekomendacje, przygotowanie stosownej dokumentacji, polityka ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania systemami informatycznymi, rejestr czynności przetwarzania, klauzule, zgody, pliki cookies.
PRAWO FARMACEUTYCZNE
Prawo farmaceutyczne i rejestracja leków

Magda Siara-Żak
radca prawny

Legal Director for Poland and Baltics Medical Devices Group Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.

Podstawowe pojęcia i konstrukcje prawne prawa farmaceutycznego; dopuszczanie do obrotu produktów leczniczych; badania kliniczne produktów leczniczych; wytwarzanie i import produktów leczniczych; reklama produktów leczniczych; obrót produktami leczniczymi; apteki, organy kontrolne, Państwowa Inspekcja farmaceutyczna, rejestracja leków.
Prawo żywnościowe i suplementy diety

Paweł Gutowski
adwokat, partner

Siemiński Gutowski

Podstawowe pojęcia prawa żywnościowego, wprowadzanie suplementów diety do obrotu, lek a suplement diety – orzecznictwo, znakowanie żywności, oświadczenia żywieniowe i zdrowotne, prezentacja i reklama żywności/suplementów diety z uwzględnieniem praktyki organów inspekcji sanitarnej, nowa żywność.
 IP W ORZECZNICTWIE
Przegląd aktualnego orzecznictwa w sprawach IP

Patrycja Cydejko

radca prawny

 

Analiza wyroków sądów polskich oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w najważniejszych aktualnych sprawach prawa autorskiego, znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz ich wpływ na praktykę prawniczą.
Prawne aspekty działalności influencerów

Joanna Skrzeczkowska

radca prawny, koordynator zespołu prawa własności intelektualnej

Ostrowski i Wspólnicy

Influencerzy a UOKiK, aktywność reklamowa influencerów, pojęcie influencera, oznaczanie treści, polityka i decyzje UOKIK względem influecerów, rekomendacje i wytyczne UOKIK.
Ochrona znaków renomowanych 

Alicja Zalewska-Orabona

Partner at CMS | Trademarks and brand protection | Heading EU trademarks team

Pojęcie znaku renomowanego; pojęcie znaku powszechnie znanego; funkcje znaku renomowanego; wykazanie renomy znaku krajowego i znaku unijnego; znaczenie renomy w ramach oceny ryzyka konfuzji; rozszerzona ochrona znaku renomowanego; wykazanie naruszenia znaku renomowanego przed sądami, Urzędem Patentowym i EUIPO; renoma znaku towarowego a renoma uprawnionego; ochrona znaku renomowanego na gruncie UZNK.
IP W BIZNESIE
Prawo mody

Katarzyna Jedynak-Gierada

Czyżewscy Kancelaria Adwokacka s.c

 

Prawo mody – własność intelektualna w świecie mody, główne obszary i problemy, portale aukcyjne, sklepy internetowe, franczyzna jako strategiczny model dystrybucji, ochrona prawno autorska produktów odzieżowych, wzornictwo przemysłowe, renomowane znaki towarowe, ochrona wizerunku modeli i modelek.
Prawo filmowe

Krzysztof Czyżewski
Adwokat
Czyżewscy Kancelaria adwokacka s.c.

Prawo filmowe – pojęcie producenta, fazy produkcji filmowej, umowa na development, podmioty zaangażowane w produkcję filmową, umowa koprodukcji, completion bond, finansowanie, ubezpieczenie filmu, kolaudacja, modele nabywania praw, underlying rights, rodzaje podziałów praw do filmu, dostęp do materiału filmowego, zarządzanie prawami do filmu.
Rynek dóbr luksusowych a prawo własności intelektualnej

adw. dr hab. Marlena Jankowska Augustyn, prof. UŚ

Dyrektor Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Rodzaj dóbr luksusowych i wielość reżimów prawnych dotyczących ich ochrony, prawo autorskie, znaki towarowe, wzory przemysłowe jako narzędzie ochrony dóbr luksusowych,  słynne spory i orzecznictwo dotyczące rynku dóbr luksusowych i IP.

 

 

NASI PARTNERZY

Informacje zawarte na niniejszej stronie nie mają charakteru oferty i nie kreują prawnie wiążącego zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy przez Centrum lub osoby z nim współpracujące. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany informacji umieszczonych na niniejszej stronie w każdym czasie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania, w tym szkody poniesione z tego tytułu, podjęte na podstawie lektury niniejszej strony.
BROSZURA INFORMACYJNA CENTRUM – POBIERZ PDF
POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   REGULAMIN SKLEPU