IP Przegląd styczeń - grudzień 2019

 • IP Przegląd styczeń - grudzień 2019

  Autor: IP Centrum Wydawca: IP Centrum Format: pdf Ilość stron: 87 Licencja: zgodnie z regulaminem sklepu

  Cena brutto:
  50 zł
  szt.
  Kolejny  numer IP Przegląd od IP Centrum za rok 2019. IP Przegląd to przegląd  orzecznictwa, aktów prawnych i ich projektów oraz artykułów, komentarzy i monografii dotyczących własności intelektualnej i prawa konkurencji.  Rok 2019 obfitował w wiele różnych inicjatyw ustawodawczych i legislacyjnych. Wśród ustawodawczych zmian należy wymienić wejście w życie ustawy z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2019 poz. 501) oraz ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2019 poz. 2309). Warto zwrócić również uwagę na ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1667) oraz ustawę z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych (Dz.U. 2020 poz. 383). Na uwagę zasługują także zmiany w zakresie postępowania cywilnego wprowadzone ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1469). Niezależnie od powyższych zmian legislacyjnych, mieliśmy do czynienia ze sporą liczbą orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i sądów krajowych dot. różnych aspektów ochrony własności intelektualnej. Zwracam uwagę na orzeczenie Sądu Najwyższego (sygn. akt:III CSK 217/17) dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa oraz orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach (sygn. akt: V AGa 264/18) dotyczące kolizji firmy (oznaczenia przedsiębiorstwa) ze znakiem towarowym,. W szczególności warto pochylić się nad orzeczeniem Sądu Najwyższego (sygn. akt:III CSK 217/17), gdzie Sąd podkreślił, że ciężar dowodu, że ujawnione informacje nie stanowiły tajemnicy przedsiębiorstwa zostaje przerzucony na byłego pracownika (odwrócony ciężar dowodu).

  NASI PARTNERZY

  Informacje zawarte na niniejszej stronie nie mają charakteru oferty i nie kreują prawnie wiążącego zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy przez Centrum lub osoby z nim współpracujące. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany informacji umieszczonych na niniejszej stronie w każdym czasie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania, w tym szkody poniesione z tego tytułu, podjęte na podstawie lektury niniejszej strony.
  BROSZURA INFORMACYJNA CENTRUM – POBIERZ PDF
  POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   REGULAMIN SKLEPU