#

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu Internetowego Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza

§ 1
DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy dokument dostępny na stronie internetowejwww.ipcentrum.pl

 2. Sprzedawca – Michalak Advisors Group Sp.j. z siedzibą w Krakowie (31-457), ul. Fiołkowa 4/136, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000428952, posiadającą numer NIP 9452170946

 3. Sklep – sklep Internetowy prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej www.ipcentrum.pl

 4. Kupujący–osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu E-booka

 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu E-booka w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego)

 6. E-book – książka w wersji elektronicznej zapisana w formacie pdf

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu oraz zasady i warunki zakupu i dostarczania E-booka Kupującemu przez Sprzedawcę.

 1. Zakupu E-booka może dokonać wyłącznie Kupujący mający miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Zakup E-booka przez Kupującego następuje zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

 1. Zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Kupującemu jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez KupującegoE-booka. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Kupującego jakiejkolwiek pomocy przy korzystaniu z E-booka, a w szczególności nie udziela Kupującego jakiejkolwiek pomocy prawnej w tym zakresie.

 1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady E-booków jest wyłączona w granicach dopuszczalnych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Postanowienie to nie odnosi się do E-booków nabytych przez Konsumentów.

 2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, w żadnym wypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub na mieniu, w tym utracone korzyści, szkody pośrednie lub wtórne wynikające z korzystania z E-booka. Powyższe postanowienie nie odnosi się do odpowiedzialności wobec Konsumentów.

§ 3
WARUNKI TECHNICZNE

 1. W celu korzystania zeSklepu i zakupu E-booka, Kupujący powinien posiadać urządzenie umożliwiające dostęp do Internetu wraz ze stosowną przeglądarką internetową.

 1. W celu prawidłowego korzystania z E-booka, Kupujący powinien posiadać program Adobe Acrobat Reader lub inny program umożliwiający wyświetlanie plików pdf.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepuoraz korzystania z E-booka, wynikających z wadliwego działania sprzętu Kupującego czy interakcji z innym oprogramowaniem Kupującego lub osób trzecich.

§ 4
ZAKUP E-BOOKA

 1. Zakup E-booka następuje za pośrednictwem Sklepu, gdzie Kupujący dokonuje wyboru E-booka.

 2. Podane w Sklepie ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT), które znajdują się obok E-booka i dotyczą jednokrotnego pobrania E-booka.

 1. Dostępne metody płatności to wpłata bezpośrednio na konto bankowe Sprzedającego wskazane w potwierdzeniu zamówienia.

 2. W celu zakupu E-booka, Kupujący następująco:
 1. dokonuje wyboru E-booka w Sklepie za pośrednictwem zakładki „Nasze publikacje”;
 2. klika w przycisk koszyk przy wybranym przez Kupującego E-booku;
 3. wskazuje ilość nabywanych przez Kupującego E-booków;
 4. klika przycisk „przejdź do kasy”;
 5. w zależności od tego, czy Kupujący wcześniej dokonywał zakupu w Sklepie:
 1. w przypadku ponownego zakupu w Sklepie, podaje nazwę użytkownika lub e-mail oraz hasło;

lub

 1. w przypadku pierwszego zakupu w Sklepie, uzupełnia formularz dotyczący danych płatności oraz dodatkowych informacji;

 1. wskazuje, czy chce otrzymać fakturę;

 2. akceptuje regulamin Sklepu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych Kupującego w procesie realizacji zakupu;

 3. oświadcza, czy wyraża zgodę na dostarczenie Kupującemu będącemu Konsumentem treści cyfrowej w postaci wybranego E-booka przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 1. Po dokonaniu przez Kupującego kroków wskazanych w §4 pkt 4, Kupujący powinien kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”, w wyniku czego Kupujący zostanie przekierowany na stronę potwierdzającą zamówienie oraz otrzyma na wskazany przez siebie wcześniej adres mailowy potwierdzenie zamówienia.

 2. Na stronie potwierdzającej zamówienie Kupującego oraz na mailowym potwierdzeniu zamówienia znajdować się będzie numer konta bankowego, na który Kupujący w terminie 3 dni roboczych od chwili otrzymania potwierdzenia zamówienia powinien uiścić wskazaną w potwierdzeniu zamówienia kwotę za zakup E-booka. Kupujący dokonując płatności powinien użyć numeru zamówienia jako tytułu płatności.

 3. Nieuiszczenie wskazanej w potwierdzeniu zamówienia kwoty za zakup E-booka w terminie 3 dni roboczych od chwili otrzymania potwierdzenia zamówienia przez Kupującego skutkować będzie anulowaniem zamówienia przez Sprzedającego.

 4. W terminie 1 dnia roboczego od chwili zaksięgowania płatności na koncie bankowym Sprzedającego, Kupujący otrzyma na wskazany przez siebie wcześniej adres mailowy automatyczną wiadomość e-mail, w której znajdować się będzie link pozwalający na ściągnięcie zakupionego E-booka.

 5. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Kupującym a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Kupującego E-booka, a Kupujący na wskazany przez siebie wcześniej adres mailowy otrzymuje potwierdzenie zakupu.

§ 5
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTALNEJ

 1. Sklep, zwłaszcza znaki towarowe, utwory, bazy danych i oprogramowanie oraz E-booki korzystają z ochrony prawno-autorskiej, ustawie o ochronie baz danych oraz ochrony przewidzianej w ustawie Prawo własności przemysłowej i są własnością Sprzedającego.

 1. Sprzedający nie przenosi na Kupującego żadnych praw ani nie udziela licencji na korzystanie z E-booka, za wyjątkiem uprawnienia Kupującego do zapisania E-booka w pamięci komputera na maksymalnie dwóch urządzeniach, do których Kupującemu przysługuje tytuł prawny. W związku z tym, Kupujący nie jest uprawniony do rozpowszechniania, zwielokrotniania, użyczania, najmu i dalszego obrotu E-bookiem.

§ 6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą takiej osoby przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu jej przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 2. Sprzedający informujeKupującego będącego Konsumentem o utracie prawa do odstąpienia od umowy podczas składania zamówienia.

§ 7
REKLAMACJE

 1. Kupujący może złożyć reklamację dotyczącą zakupionego E-booka lub procesu zakupowego opisanego w niniejszym Regulaminie w formie drogi elektronicznej na adres e-mail:office@ipcentrum.pl.

 1. Kupujący powinien złożyć reklamację w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.

 1. Reklamacja powinna zawierać: a) oznaczenie Kupującego składającego reklamację; b) wskazanie okoliczności będących podstawą do reklamacji.

 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji i odpowiedź na nią wysłana na adres e-mail, za pośrednictwem którego Kupujący wysłał reklamację.

§ 8
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KUPUJĄCYCH

 1. Administratorem Danych Osobowych Kupujących jest Sprzedawca, czyli Michalak Advisors Group Sp.j. z siedzibą w Krakowie (31-457), ul. Fiołkowa 4/136.

 1. W związku z korzystaniem przez Kupującego ze Sklepu za pośrednictwem zakładki „Nasze publikacje”, Sprzedawca przetwarza następujące Dane Osobowe: imię i nazwisko oraz adres e-mail. W przypadku osób fizycznych, które zaznaczą opcję „Chcę otrzymać fakturę”, Sprzedawca przetwarza dodatkowo następujące Dane Osobowe: firma, adres siedziby, numer NIP.

 1. Podanie wskazanych w ust. 2 danych jest niezbędne w celu realizacji procesu zakupu zgodnie z Regulaminem.

 1. Sprzedawca przetwarza Dane Osobowe w celu:

 1. realizacji procesu zakupu zgodnie z Regulaminem – podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego – podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 1. dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Sprzedawcę – podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami.

 1. Dane osobowe Kupujących co do zasady nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Dostęp do niektórych danych mogą mieć jedynie podmioty, z których usług Sprzedawca korzysta w związku z prowadzoną działalnością (np. biuro rachunkowe), tj. podmioty przetwarzające Dane Osobowe w imieniu i na polecenie Sprzedawcy. Sprzedawca zawarł z takimi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych Kupującego przed dostępem osób nieuprawnionych. Ponadto, Dane Osobowe mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa.

 1. Poszczególne Dane Osobowe będą przetwarzane przez następujące okresy:

    1. dane przetwarzane w celu zakupu E-booka – okres niezbędny do realizacji procesu zakupu, a następnie mogą być przetwarzane przez okres do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń,

    1. dane przetwarzane w celach księgowych lub rachunkowych w związku z zakupem E-booka – okres wymagany przez przepisy prawa,

    2. dane przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – okres przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z przepisami prawa,

 1. W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych, Kupującemu przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

 1. prawo sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 1. prawo do przenoszenia danych,

 1. w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych) – prawo sprzeciwu co do takiego przetwarzania

 1. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony danych osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

§ 9
POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr możliwy jest dostęp do platformy ODR, która utworzona została na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców umożliwiający im pozasądowe rozstrzyganie sporów objętych ww. rozporządzeniem.

 2. W przypadku sporu pomiędzy Kupującym będącym Konsumentem a Sprzedającym w przedmiocie złożonej przez Kupującego będącego Konsumentem reklamacji, Kupującymoże skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Kupujący będący Konsumentem może w szczególności złożyć wniosek o wszczęcie mediacji lub rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny, lub tez

 3. skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta.

 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są? m.in. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszym Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 listopada 2019 r.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, które wchodzą w życie z dniem publikacji Regulaminu na stronie internetowej www.ipcentrum.pl. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Kupującego umowy ze Sprzedawcą.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Kraków, 26 listopada 2019

NASI PARTNERZY

Informacje zawarte na niniejszej stronie nie mają charakteru oferty i nie kreują prawnie wiążącego zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy przez Centrum lub osoby z nim współpracujące. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany informacji umieszczonych na niniejszej stronie w każdym czasie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania, w tym szkody poniesione z tego tytułu, podjęte na podstawie lektury niniejszej strony.
BROSZURA INFORMACYJNA CENTRUM – POBIERZ PDF
POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   REGULAMIN SKLEPU