Prawo własności przemysłowej

Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2016 r.

REDAKCJA:

rz.p. r.pr. dr Arkadiusz Michalak

AUTORZY:

Konrad Gliściński LL.M., rz.p. Anna Górska, r.pr. Daniel Hasik, r.pr. Anna Kruszewska, adw. Maciej Kubiak, rz.p. Karolina Marciniszyn, rz.p. Adam Pawłowski, r.pr. Justyna Rasiewicz, r.pr. Magdalena Siara-Żak, adw. dr Marcin Słomski, rz.p. dr Magdalena Tagowska, rz.p., adw. Monika Witkowska, rz.p. dr Agnieszka Żebrowska-Kucharzyk

Komentarz zawiera kompleksowa analizę rozwiązań zawartych w ustawie z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej z uwzględnieniem nowelizacji z 24 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1266) i z 11 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1615), zarówno w części materialnoprawnej, jak i w części proceduralnej (postępowanie przed Urzędem Patentowym RP, dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym).

Problematyka ustawy, łącząca zagadnienia techniczne oraz prawne z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, postępowania administracyjnego oraz prawa karnego sprawiła, ze komentarz został przygotowany przez praktyków z zakresu prawa własności przemysłowej, zarówno rzeczników patentowych, radców prawnych, jak i adwokatów będących w większości przypadków wykładowcami Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza.

Komentowana ustawa jest podstawowym aktem prawnym, regulującym krajową ochronę praw własności przemysłowej. Autorzy szczegółowo omawiają przepisy dotyczące: zasad związanych z udzielaniem patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe, znaki towarowe, a także praw z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne; kwestii dotyczących postępowań prowadzonych przed Urzędem Patentowym RP: rejestrowego, opłat, rejestrów, dokumentów i ogłoszeń urzędowych;środków ochrony praw własności przemysłowej w postępowaniu cywilnym; przestępstw przeciwko prawom własności przemysłowej. Opracowanie obejmuje kompleksowy opis przepisów ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz wszystkich wydanych do niej aktów wykonawczych.

Komentarz skierowany jest przede wszystkim do praktyków – rzeczników patentowych, adwokatów, radców prawnych, , sędziów, prokuratorów, notariuszy, specjalistów ds. własności intelektualnej, pracowników Urzędu Patentowego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju czy Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, a także aplikantów zawodów prawniczych i rzecznikowskich oraz ambitnych studentów. Jest on również użytecznym narzędziem dla specjalistów zajmujących się innowacjami w firmach, uczelniach czy centrach transferu technologii, a także osób i instytucji pozyskujących fundusze unijne na innowacje lub zajmujących się wycena wartości niematerialnych i prawnych.

Do nabycia bezpośrednio w Wydawnictwie C.H. Beck lub przez system Legalis.

NASI PARTNERZY

Informacje zawarte na niniejszej stronie nie mają charakteru oferty i nie kreują prawnie wiążącego zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy przez Centrum lub osoby z nim współpracujące. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany informacji umieszczonych na niniejszej stronie w każdym czasie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania, w tym szkody poniesione z tego tytułu, podjęte na podstawie lektury niniejszej strony.
BROSZURA INFORMACYJNA CENTRUM – POBIERZ PDF
POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   REGULAMIN SKLEPU