#

Polityka prywatności

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: (a) w odniesieniu do Szkoły IP: IP Centrum Michalak sp. k. z siedzibą w Krakowie (31-534), ul. Masarska 9/6, numer KRS: 0000709673, e-mail: office@ipcentrum.pl (dalej: „IP Centrum 1”), (b) w odniesieniu do Szkoły IT/TMT: IP Centrum 2 Michalak sp. k. z siedzibą w Krakowie (31-534), ul. Masarska 9/6, numer KRS: 0000807261 , e-mail: office@ipcentrum.pl (dalej: „IP Centrum 2”), (c) w odniesieniu do „Nasze publikacje” : Michalak Advisors Group Sp.j. z siedzibą w Krakowie (31-457) ul. Fiołkowa 4/136, numer KRS: 0000428952, e-mail: office@ipcentrum.pl (dalej: „IP Centrum 3”), zwanych dalej łączenie „IP Centrum”.

Wykonanie usługi szkoleniowej

W razie zbierania danych w celu wykonania usługi szkoleniowej zgodnie z OWU, IP Centrum przekazuje osobie, której dane dotyczą szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania umowy lub w momencie pozyskania danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne w celu podjęcia przez IP Centrum działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

Korzystanie z zakładki „Nasze publikacje”

W razie skorzystanie ze sklepu internetowego za pośrednictwem zakładki „Nasze publikacje”, IP Centrum 3 przetwarza Pani/Pana dane w celu:

  1. realizacji procesu zakupu zgodnie z regulaminem – podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na IP Centrum na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego – podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na IP Centrum 3 (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez IP Centrum 3 – podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami.

Dane będą przetwarzane przez okres realizacji procesu zakupu, a następnie mogą być przetwarzane przez okres do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku przetwarzania danych w związku z obowiązkami ciążącymi na IP Centrum 3 wynikającymi z przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego, dane będą przetwarzane przez okres wynikający z tych przepisów. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji procesu zakupu z regulaminem.

Ponadto, może Pani/Pan wyrazić zgodę przetwarzanie danych w celu otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących IP Centrum oraz jej partnerów biznesowych – podstawą prawną przetwarzania danych w tym wypadku jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Może Pani/Pan wycofać zgodę, kontaktując się z IP Centrum na adres korespondencyjny: IP Centrum, ul. Masarska 9/6, 31-534 Kraków lub drogą elektroniczną na adres: office@ipcentrum.pl. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody albo do momentu osiągnięcia celu przetwarzania w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Pani/Panu otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących IP Centrum oraz jej partnerów biznesowych.

Kontakt z IP Centrum

Może Pani/Pan skontaktować się z IP Centrum zarówno drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail: office@ipcentrum.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.ipcentrum.pl.

W razie przesłania wiadomości e-mail lub skorzystania z formularza kontaktowego, IP Centrum będzie przetwarzało Pani/Pana dane osobowe w celach wynikających z przedmiotu korespondencji elektronicznej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu IP Centrum (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem w tym wypadku jest zapewnienie ciągłości komunikacji i umożliwienie kontaktowania się z IP Centrum w kwestiach dotyczących prowadzonej działalności.

Skorzystanie z formularza kontaktowego wymaga podania danych niezbędnych do prowadzenia korespondencji, w tym udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu prowadzenia korespondencji, w tym zidentyfikowania nadawcy, ich niepodanie uniemożliwi prowadzenie korespondencji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane przez okres do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez IP Centrum.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych przez IP Centrum, przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Danych Osobowych).

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub strony trzeciej, przysługuje Pani/Panu z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją prawo zgłoszenia sprzeciwu względem takiego przetwarzania danych. W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, zawsze przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu co do takiego przetwarzania.

W razie chęci zrealizowania Pani/Pana praw lub innych pytań co do sposobu lub zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez IP Centrum, może Pani/Pan skontaktować się z IP Centrum na adres korespondencyjny: IP Centrum, ul. Masarska 9/6, 31-534 Kraków lub drogą elektroniczną na adres: office@ipcentrum.pl.

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty, którym IP Centrum zleca wykonanie czynności w ramach prowadzonej działalności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), np. hostingodawca.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania wobec Pani/Pana jakichkolwiek decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, jak również nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Pliki cookies

Strona www.ipcentrum.pl może przechowywać i uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu, z którego korzysta Pani/Pan w celu przeglądania strony przy wykorzystaniu mechanizmu plików cookies.

Informacje te są wykorzystywane przez IP Centrum w celu:

  1. udostępnienia określonych funkcji i usługi,
  2. oceny wydajności, analizy oraz badania w jaki sposób działa strona (poprawa jakości usług),
  3. zapewnienia bezpieczeństwa, wsparcie mechanizmów zapobiegających nadużyciom na stronie.

Może Pani/Pan dokonać akceptacji lub wycofać zgodę na wykorzystywanie tych plików za pomocą ustawień używanej przeglądarki. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcjami wskazanymi za pośrednictwem używanej przeglądarki.

Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/

NASI PARTNERZY

Informacje zawarte na niniejszej stronie nie mają charakteru oferty i nie kreują prawnie wiążącego zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy przez Centrum lub osoby z nim współpracujące. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany informacji umieszczonych na niniejszej stronie w każdym czasie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania, w tym szkody poniesione z tego tytułu, podjęte na podstawie lektury niniejszej strony.
BROSZURA INFORMACYJNA CENTRUM – POBIERZ PDF
POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   REGULAMIN SKLEPU