Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie ds. Własności Intelektualnej

Uwaga ważne dla praktyki IP: zasady powoływania biegłego- dzisiejsze (10.12.2020) świeże orzeczenie Sąd Apelacyjnego w Warszawie ds. Własności Intelektualnej w sprawie w której z sukcesem powoda reprezentował mec. Arkadiusz Michalak.
Sprawa dotyczyła ochrony wzoru użytkowego. Przed rozpoczęciem właściwego procesu Powód uzyskał zabezpieczenie roszczeń przez SO w Warszawie, utrzymane następnie przez SA w Warszawie po zażaleniu Pozwanego oraz w trakcie procesu orzeczenie przez sąd rejonowy kary kroczącej za naruszenie postanowienia o zabezpieczeniu. Żaden z sądów nie miał wątpliwości co do faktu naruszenia. Pozew nie zawierał zatem wniosku o powołanie biegłego. Sąd I instancji oddalił powództwo ze względu na brak wniosku o powołanie biegłego. W apelacji powód reprezentowany przez Arkadiusza Michalak podnosił, iż w tym konkretnym stanie faktycznym sąd powinien powołać biegłego z urzędu. W toku wystąpienia na rozprawie dr Michalak wskazywał na trzy podejścia sądów do powoływania biegłego: (a) powoływanie biegłego z urzędu, (b) sygnalizowanie potrzeby zasięgnięcia wiadomości specjalnych i oczekiwanie na wniosek stron w tym przedmiocie, (c) oddalanie powództwa w przypadku braku wniosku o powołanie biegłego- tak właśnie uczynił sąd I instancji. Dr Michalak wskazywał, że taka praktyka wymusza składanie wniosków o powołanie biegłego w zasadzie w każdej sytuacji zmuszając pełnomocnika do dokonywania czynności procesowych w złej wierze. Sąd Apelacyjny rozpatrując dzisiaj tą sprawę podzielił te argumenty wskazując, w uzasadnieniu ustnym, że sąd może powołać biegłego z urzędu i nie stanowi to naruszenia zasady kontradyktoryjności. Więcej po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia.
Orz. SA w Warszawie (Wydział Gospodarczy i Własności Intelektualnej) syg. akt. VII AGa 2063/18

 

NASI PARTNERZY

Informacje zawarte na niniejszej stronie nie mają charakteru oferty i nie kreują prawnie wiążącego zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy przez Centrum lub osoby z nim współpracujące. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany informacji umieszczonych na niniejszej stronie w każdym czasie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania, w tym szkody poniesione z tego tytułu, podjęte na podstawie lektury niniejszej strony.
BROSZURA INFORMACYJNA CENTRUM – POBIERZ PDF
POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   REGULAMIN SKLEPU